Need a website? Free website templates by professional designers at WTO.

Voorbereidingsgroep

Wereldvrouwenconferentie-NLSponsor een Wereldvrouw!

Documenten

Demo

Dit is de website van de Voorbereidingsgroep Wereldvrouwenconferentie - NL. De coördinatiegroep zal regelmatig berichten over de voorbereiding van de Wereldvrouwenconferentie, internationale en nationale ontwikkelingen.

Stuur een e-mail naar:
info@wereldvrouwenconferentie.nl
als je de op de hoogte wilt blijven.image logo

Documenten Nederlands

Document 1 English

Document 2 English

Documentos Espanol

Aufruf Deutsch

Prinzipien Deutsch

Uit de Oproep - zie Documenten Nederlands

De tijd is rijp voor een nieuwe doorbraak in de internationale vrouwenbeweging!
Allemaal samen op naar de wereldvrouwenconferentie
van basisvrouwen 2011 in Venezuela!


Miljoenen vrouwen in de hele wereld nemen hun toekomst in eigen hand en worden actief voor hun economische, sociale, culturele en politieke rechten. Wij vrouwen organiseren ons en vechten gezamenlijk - sommigen nog op zichzelf. Van oudsher hebben wij vrouwen voortdurend en in ongunstige omstandigheden voor onze emancipatie moeten vechten. De mensheid heeft vandaag die inzet van vrouwen van de hele wereld nodig - de werkende en werkloze, de uitgebuite en gediscrimineerde vrouwen - om voorwaarts te gaan naar een toekomst van
solidariteit, gelijkheid en geluk. Op alle continenten hebben wij vrouwen sterk te lijden onder de uitbuiting en de crisis van het kapitalistische systeem. Miljoenen mensen in Afrika, Azië, Amerika, Oceanië en Europa lijden honger, hebben geen toegang tot onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting, arbeid, sociale zekerheid,
ontspanning - kortom: tot een menswaardig leven.

Tegenstellingen verscherpen zich

De grote veranderingen van de laatste jaren hebben er niet toe geleid, de bestaansproblemen van de grote meerderheid van de mensen op te lossen. In tegendeel: ze worden gebruikt om rijkdom en macht in de handen van weinigen te concentreren. De tegenstrijdigheden van het kapitaal hebben zich verscherpt. De expansie van grote monopolies in alle hoeken van de wereld toont duidelijk een verergerde uitbuiting van de werkende mensen en onderwerping van de overgrote meerderheid van landen en volken. De technisch-wetenschappelijke
vooruitgang die uit de scheppingskracht van de werkende mensen voortkomt, begunstigt enkel de wedloop van de imperialistische macht, zowel om afzet- gebieden als om politiek en militair overwicht. De imperialistische landen nemen
steeds openlijker gebieden met natuurlijke rijkdommen en strategische
betekenis in bezit. Zij aarzelen niet conflicten aan te wakkeren, naties te overvallen en oorlog tussen volken uit te lokken. Ze veroorzaken ook ernstige milieuschade, milieuverstoring en -vernietiging. Dat alles onthult het roofzuchtige
karakter van het imperialisme. Miljoenen vrouwen op alle continenten ervaren aan den lijve armoede, werkloosheid, werk voor minimale lonen en zonder veiligheidsregels. Zij lijden onder oorlogen of worden massaal tot migratie gedreven. Vaak ontbreken drinkwater, schone lucht, algehele gezondheidszorg,
onderwijs, woonruimte en vrijetijdsmogelijkheden.

Dubbele uitbuiting en onderdrukking

De overgrote meerderheid van de vrouwen lijdt onder de dubbele uitbuiting en onderdrukking door het kapitalisme: omdat ze deel zijn van de werkende klasse en omdat ze tegelijkertijd alleen al vanwege hun geslacht gediscrimineerd worden. Brede massa’s worden onderdrukt, omdat ze in afhankelijke landen leven en tot onderworpen volkeren en culturen behoren. Het imperialisme gebruikt specifieke vormen van geweld tegen vrouwen, kinderen en jongeren. Sekshandel, pornografie en  orgaanverkoop zijn uiterst lucratieve zaken. Dat toont aan hoe weinig een mensenleven in dit systeem waard is. Twee miljard kinderen, de toekomst van de wereld, worden voornamelijk door vrouwen verzorgd en opgevoed.
In de hele wereld kunnen wij vrouwen niet vrij over ons lichaam en onze seksualiteit beslissen; zowel seksueel geweld, patriarchale wetten en tradities,
als modetrends en clichés, die de heersende cultuur verspreidt, schaden direct
ons leven. De moderne communicatiemedia bevorderen prostitutie, pornografie
en perversiteit. 

Opleving van de strijd

 Vandaag beleeft de wereld een opleving van de strijd van arbeidsters en arbeiders tegen de kapitalistische uitbuiting, een opleving van de strijd van vele landen en volkeren voor bevrijding en onafhankelijkheid.
Landen komen in opstand tegen afhankelijkheid en neokolonialisme. De wereldvrouwenbeweging leeft en strijdt voor onze vooruitgang!
In de meeste landen houdt ze nauw contact met de arbeiders-, volks- en vrijheidsbewegingen. De wereldvrouwenbeweging heeft geleerd, dat een uitsluitend op de strijd tussen de geslachten berustende grondslag van de vrouwenbeweging geen oplossing brengt, net zo min als integratie in het staatsapparaat. Dat geldt ook voor de activiteiten van de zogenaamde niet-regeringsorganisaties (NGO’s) die worden gefinancierd door reactionaire politieke partijen, stichtingen, kerken of andere internationale organisaties
in de machtscentra. Deze strategieën hebben juist bijgedragen tot versplintering
en desoriëntatie van de vrouwenbewegingen. Tegenwoordig groeit het inzicht van de massa van de vrouwen, dat gelijkheid van vrouwen niet alleen door formele juridische gelijkheid te bereiken is. Het besef ontstaat dat het nodig is
wereldwijd ervaringen uit te wisselen, tot bundeling te komen en een impuls te geven tot gezamenlijke solidariteitsacties. 

Strijd voor bevrijding van de vrouw

Er groeit een bewustzijn, dat het noodzakelijk is te vechten voor de bevrijding van de vrouw in een volledig van uitbuiting en onderdrukking bevrijde wereld. In de hele wereld groeien de ideeën over de bevrijding van de vrouw en de hele mensheid: voor de volledige bevrijding van de materiële en geestelijke behoeften van vrouwen en mannen, voor een samenleving die werk, gezondheidszorg, onderwijs en welstand voor allen garandeert. Echter de ongehoorde rijkdom, die vandaag de dag door de inspanningen van miljoenen werkende mensen wordt gerealiseerd, vloeit tot nu toe alleen maar in de zakken van de kapitalistische profiteurs. Daarom zeggen wij, dat de tijd rijp is, voorwaarts te gaan en de strijd om de werkelijke  emancipatie opnieuw op te vatten! Het is tijd, onze stemmen en ons protest te verenigen, ons aaneen te sluiten met het perspectief, een nieuwe maatschappij zonder profiteurs en mensen die worden uitgebuit op te bouwen.

Recht op een gelukkige toekomst

Wij, vrouwen en mannen van alle continenten, willen profiteren van onze eigen creatieve kracht - met respect voor de verschillende culturen en volkeren, die allen met hun eigen geschiedenis deel van één wereld zijn. Wij zijn een gelukkige
toekomst waard!
Wij roepen wereldwijd alle vrouwen op, die leven en vechten in de hoop op een betere wereld, voor de wereldvrouwenconferentie van basisvrouwen die in 2011 in Venezuela zal plaatsvinden. In 2011 zullen we uit alle windstreken samen komen, om het erfgoed van de vrouwen opnieuw te laten zien, die in 1910 onder aanvoering van Clara Zetkin de aanzet gaven tot de internationale vrouwendag en die in 1911 voor de eerste keer vierden. Daarmee werd de weg geëffend
voor grote verworvenheden van de arbeidsters en arbeiders, van alle vrouwen in de wereld. In gedenkwaardige gevechten en met grote offers zaaiden zij de zaden voor een leven in vrijheid en gelijkwaardigheid voor alle vrouwen.

Wij zullen elkaar ontmoeten in Venezuela, in dit gastvrije land van strijdsters en strijders, dat vandaag de dag een symbool en signaal is geworden voor de strijd tegen het imperialisme, voor de verdediging van de waardigheid van de onderdrukte volkeren.
Wij zullen ons verenigen in een project van sociale en politieke emancipatie:
basisvrouwen uit alle continenten, arbeidsters, boerinnen, migranten, werkloze vrouwen, huisvrouwen, vrouwen uit inheemse volken, wetenschappers en kunstenaressen. Alle vrouwen, die deel uitmaken van onderdrukte volken en culturen, alle jonge mensen, wij allen willen delen in deze grote golf die over de wereld gaat: voor een toekomst met werkelijke gelijkheid en vrijheid.